Polityka Jakości


Polityka systemu zarządzania dotycząca jakości. Deklaracja Kierownictwa

Motto działania

Nasza egzystencja oparta jest na budowaniu zaufania i poczuciu bezpieczeństwa naszego klienta

Jakość rozumiemy jako:

Ø  Ciągłe doskonalenie metod pracy i realizowanych procesów przez audyty wewnętrzne oraz podejmowanie stosownych działań korygujących i zapobiegawczych,

Ø  Wykonywanie badań zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich normach,

Ø  Wyniki badań wiarygodne i rzetelne,

Ø  Efekty projektów wdrożeniowych satysfakcjonujące klientów.

1.      Głównym zadaniem BIO-CHIC Spółka z o.o. jest działalność usługowa w zakresie badań mikrobiologicznych produktów leczniczych, badanych produktów leczniczych, kosmetycznych oraz czystości mikrobiologicznej środowiska.

Nadrzędnym naszym celem jest utrzymanie wizerunku laboratorium wiarygodnego, profesjonalnego i rzetelnego, ukierunkowanego na zadowolenie Klientów z jakości świadczonych przez nas usług.

2.      Najwyższe Kierownictwo BIO-CHIC Sp. z o.o. jest stale zaangażowane w rozwój, wdrożenie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania dotyczącego Jakości w Laboratorium Mikrobiologicznym poprzez:

Ø  komunikowanie wewnątrz organizacji znaczenia i nacisku na spełnianie wymagań klienta oraz wymagań przepisów i regulacji prawnych realizowane jest to poprzez spotkania kierownictwa z pracownikami, audyty wewnętrzne, przeglądy systemu przez kierownictwo oraz szkolenia;

Ø  ustanowienie Polityki Jakości Polityka Jakości została zadeklarowana, udokumentowana i zakomunikowana wśród wszystkich pracowników BIO-CHIC Sp. z o.o.,

Ø  ustalanie celów dotyczących jakości,

Ø  przeprowadzanie przeglądów Systemu Zarządzania na zasadach określonych w PN-EN  ISO/ IEC 17025:2005+Ap1:2007, PN-EN ISO 9001 , GMP.

Ø  zapewnienie dostępności niezbędnych zasobów.

3.      Politykę systemu zarządzania dotyczącą jakości realizujemy poprzez:

Ø   utrzymanie, zachowanie oraz doskonalenie systemu zarządzania na zgodność z normą PN-EN  ISO/ IEC 17025:2005+Ap1:2007, PN-EN ISO 9001, GMP.

Ø   wykonywanie badań zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną, na wysokim poziomie jakościowym według sprawdzonych metod badawczych gwarantujących wiarygodność wyników,

Ø   właściwy nadzór nad realizacją badań,

Ø   systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przez ciągły proces szkoleniowy,

Ø   sprawne i odpowiednio nadzorowane wyposażenie pomiarowe i badawcze,

Ø   ciągłe doskonalenie świadczonych usług,

Ø   zapewnienie klientom ochrony poufnych informacji i praw własności.

4.    Najwyższe Kierownictwo Spółki BIO-CHIC zobowiązuje się do:

Ø     zapewnienia środków finansowych niezbędnych do realizacji celów systemu zarządzania dotyczących jakości,

Ø     stworzenia mechanizmów gwarantujących ciągłe doskonalenie systemu zarządzania,

Ø   bezpośredniego nadzorowania realizacji polityki systemu zarządzania dotyczącej jakości poprzez udział w okresowych, zaplanowanych przeglądach zarządzania,

Ø   zapewnienia, że Laboratorium Mikrobiologiczne działa bezstronnie i niezależnie w zakresie wykonywanych badań, a wynagrodzenie personelu nie zależy od liczby wykonywanych badań oraz ich wyników,

Ø   podejmowania decyzji o odstępstwach od ustaleń zawartych w dokumentacji systemowej, w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim upewnieniu się, że nie wpływają one na rzetelność i wiarygodność prowadzonych badań i nie powodują powstania niezgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007, PN-EN ISO 9001 oraz GMP

Personel BIO-CHIC Sp. z o.o. jest zaznajomiony z dokumentacją dotyczącą jakości i stosuje politykę i procedury w swojej pracy.

Prezes Zarządu/Dyrektor Zarządzający sprawuje nadzór nad realizacją polityki systemu zarządzania dotyczącej jakości oraz działaniami zmierzającymi do zapewnienia i ciągłego doskonalenia jakości badań, a także utrzymania właściwych warunków koniecznych do ich wykonania.